[SHARE] Tut Unlock Apps 5s Hồi Sinh 2017

Tut unlock apps 5s mới hồi sinh ngày 30/09/2017

Bước 1 Tải Phần Mềm Hola Về : Tại Đây
Bước 2 Fake Ip : ÚC
Bước 3: Log Những Link Kháng Sau 

- Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
- Link 2 : https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072
- Link 3 : https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701

Bước 4: Đổi Thành Ngôn Ngữ EngLish Uk nhé <3
Bước 5: Up Lên Và Hóng
- Thần Chú: 
Full Name: Họ Tên Của Acc Cần Unl
Date of birth: Ngày Sinh Của Acc Cần Unl

Nhãn: