[ SHARE ] Share mã nguồn web tạo chat bot facebookCHỨC NĂNG CHÍNH CỦA MÃ NGUỒN
-Quản lý inbox fanpage
-Inbox hàng loạt
-Tự động reply comment
Hướng dẫn bypass:
-Application -> controllers -> Home.php
-Thêm // vào đầu dòng redirect("home/credential_check",'Location');

LINK DOWLOAD : 
CLICK
Nguồn : j2team

Nhãn: ,